Форма за искане от субект на данните

GDPR Приложение № 3/ 15.05.2018г Версия 0.1

Администратор: ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Отговорник: Гергана Вътева Стоянова

Информация за субекта на данни:

Данни на физическото лице.

Данни за контакт

Представител на субекта на данни:

ДАНЕ


Данни на представителя:

Данни за контактДопълнителни данни за идентификация на представителя:


1 Например, заверено пълномощно, удостоверение за назначаване на настойник/попечител и др.
Искане за достъп

ДА

Искане за коригиране

ДА

Искане за изтриване (право да бъдеш забравен)

ДА

Искане за ограничаване на обработването

ДА

Възражение срещу обработване

ДА

Искане за пренос на данни

ДА

Искане за преустановяване на автоматизирана обработка на данни, включително и профилиране, както и несъгласие данните да се използват за целите на директния маркетинг

ДА

2. ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният ,като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.

Аз, долуподписаният, , в качеството ми на представител, като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.

Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679