ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

До членовете и симпатизантите на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“

в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г

Данни за Администратора:
ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”e регионална по рода си и национална по идеология политическа партия, изцяло позиционирана в дясното политическо пространство. Ние вярваме в потенциала на всеки човек и в неговото право на развитие, успех и щастие. Ние вярваме, че младите, работещите и бизнесът са двигателите за развитието. Ние вярваме в свободата и в правото на хората сами да носят отговорността за своите решения. Ние вярваме в правото на всеки да постига успех като резултат от собствените си качества и усилия, а не с партийни привилегии. Ние вярваме в истинската децентрализация – решенията да се взимат там, където са хората, а парите да са инвестират там, където са изработени. Вярваме, че членството на България в Европейския съюз и НАТО е най-добрата среда за постигане на нашите цели за свободно, богато и щастливо общество.

Данни за контакт с ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”
Местоположение: България, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 3
Телефон: 0898587465
Ел. поща: szplovdiv@abv.bg
Интернет страница: www.zaplovdiv.org

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: gerito77@abv.bg
Тел: 0886999903

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и Закона за защита на личните данни на Р. България:

1. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да оттеглите даденото от вас на основание член 6, параграф 1, буква „а“ съгласие и да поискате от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор изтриване на свързаните с вас лични данни, като Политическата партия е длъжна да стори това при наличие на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
– когато с писмено заявление сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните.
– считате, че няма законни основания за обработване на личните ви данни или изтриването е с цел спазване на законово задължение на Политическата партия. В тази хипотеза имате право да сезирате със сигнал Надзорния орган по защитата на личните данни в Р. България – Комисията по защита на личните данни или да се обърнете към българския съд.

2. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на личните данни да коригира или блокира използването на неточните ваши лични данни, както и правото да попълните празнини в лични си данни, като за тази цел подписвате декларация.

3. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

4. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на личните данни, ограничаване на обработването на личните ви данни в случаите, когато:
– оспорвате точността на личните ви данни за срока, който позволява на Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор да провери точността на личните ви данни;
– когато считате обработването за неправомерно, но не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
– когато Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор не се нуждае повече от личните ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате с цел установяването, упражняването или защитата на правни ваши претенции;
– когато Вие сте възразили срещу обработването на личните ви данни от Политическата партия съгласно член 21, параграф 1 от Регламента за срока на проверката дали законните основания имат преимущество пред вашите интереси.

Последици: когато обработването на вашите данни е ограничено по ваше искане, данни ви се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със ваше съгласието или ако важни основания от обществен интерес за ЕС или РБ налагат това. Когато вие сте поискали ограничаване на обработването на данните ви, Политическата партия е длъжна да ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

4.1. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО на възражение до Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на личните данни срещу автоматизирана обработка, включително и профилиране и ИМАТЕ ПРАВО да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

5. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор да съобщи за всяко извършено по ваше искане коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на вашите лични данни на всеки получател, на когото те са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. В този случай ИМАТЕ ПРАВОТО да бъдете информиран от Политическата партия относно тези получатели.

6. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО на преносимост на данните – да поискате от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на личните данни да получите личните си данни, които ви засягат и които сте предоставили на Организацията, в структуриран и пригоден за машинно четене формат и ИМАТЕ ПРАВОТО да прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятстван от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ , тъй като обработването на личните ви данни е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква „а“ от Регламента. В допълнение на това ИМАТЕ ПРАВО да получите пряко прехвърляне на личните ви данни от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ към друг, когато това е технически осъществимо, като това не засяга правото ви да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ .

Посоченото ви право не се отнася единствено до обработването на личните ви данни, когато е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Политическата партия.

7. ВИЕ, като субект на на личните данни ИМАТЕ ПРАВО по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение до Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ срещу обработването на личните ви данни. В този случай, Политическата партия следва да прекрати обработването на личните ви данни, като ви представи ясно и недвусмислено последиците от това, за да имате възможност да направите информиран избор с оглед вашите законни права и интереси.

Посоченото ви право не се отнася единствено ако Политическата партия докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, правата и свободите или упражняването или защитата на правни претенции.

7.1. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да поискате от ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ – администратор на личните данни да преустанови, ако извършва, автоматизирана обработка, включително и профилиране и ИМАТЕ ПРАВО да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

8. ВИЕ, като субект на личните данни ИМАТЕ ПРАВО да бъдете незабавно уведомен от Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“, когато има вероятност при евентуално нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи. В съобщението до вас, Политическата партия следва да опише естеството на нарушението на сигурността на личните данни и да посочи предприетите подходящи технически и организационни мерки за защита и че тези мерки са били приложени по отношение на личните ви данни, засегнати от нарушението, и най-вече такива мерки, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях.

9. Политическата партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на лични данни, Ви уведомява относно ПРАВОТО ВИ ДА ПОДАДАВАТЕ ЖАЛБА до Комисията за защита на личните данни или до българския съд;:

10. При нарушаване на правата ви, изброени по-горе ИМАТЕ ПРАВО да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му, като Комисията дължи произнасяне в 30-дневен срок с решение, като може да даде задължителни предписания, да определи срок за отстраняване на нарушението или да наложи административно наказание. В този случай Комисията за защита на личните данни ще ви изпрати копие от решението си. Решението на комисията подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.

11. Алтернативно на горното, при нарушаване на правата ви ИМАТЕ ПРАВО да обжалвате актовете на ПП“СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на лични данни и по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд. В това производство може да искате и обезщетение за претърпените от вас вреди вследствие на неправомерно обработване на лични ви данни от страна на Политическата партия. Но не можете да сезирате българския съд, ако имате висящо производство пред комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда. По искане от вас, Комисията ще удостовери липсата на висящо производство пред нея по същия спор.

Как да упражня своите права?
За да упражните своите права, описани подробно по-горе, е необходимо да попълните искане (ЗАЯВЛЕНИЕ), което можете да намерите тук  или да отправите искане на посочените контактни данни на ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните при спазване на следната процедура.

Последни новини

„Съюз за Пловдив“ настоява за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и разширение на бул. „Марица“ – север

„Съюз за Пловдив“ не подкрепи увеличението на такса смет

Евелин Парасков от „Съюз за Пловдив“: Дебатът за заема тепърва започва Настояваме да се изготви доклад преди да се даде мандат за преговори с Европейската инвестиционна банка

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679